ĐĂNG KÝ..REGISTRATIONMẫu đăng ký khách hàng..Customer Registration form

....Tiêu đề..Subject....*
....Họ..First Name....*
....Tên..Last Name....*  
Email*  
....Điện thoại..Phone....*  
....Giới tính..Sex....*   
....Ngày sinh..Date of Birth....*   
....Kiểu xe..Model....*   
....Vị trí đại lý..Dealer Location....*   
....Số VIN..VIN Number....*  
....Đã mua LTW..LTW Purchased....*   
....Ngày mua..Date of Purchase....*   
....Mẫu xe trước khi giao..Bike pre delivery sheet.... ....Files đính kèm..Attach files....
....Mỗi file tải lên tối đa 20MB. ..Each of your file(s) can be up to 20MB in size. ....
....Giá trị hóa đơn USD..Invoice Value USD....*  
....Mã bảo mật..Security....